Kaupunkisuunnitteluviraston vastaus koulun johtokunnan 1.9.15 tekemään esitykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Mechelininkadulla

Taivallahden peruskoulun johtokunnan esitykset liikenneturvallisuuden parantamiseksi oppilaitten koulumatkoilla

Taivallahden peruskoulun johtokunta on kokouksessaan 1.9.2015 esittänyt seuraavia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi oppilaitten koulumatkoilla:

“Johtokunta esittää tärkeimpänä asiana seuraavan:

Mechelininkadulle asennetaan nopeusnäytöt kumpaankin suuntaan. Näyttöjen yhteydessä on opaste, josta ilmenee, että autoilija lähestyy koulua. Ennen näyttöjä katuun tehdään täryraidoitus. Lisäksi Mechelininkadulla pohjoisen suuntaan koulun kohdalle asennetaan peltipoliisi.

Muiksi koulun lähistön liikenneturvallisuutta kohentaviksi toimenpiteiksi johtokunta ehdottaa seuraavia asioita:

 Sopiviin kadun kulmiin koulun lähellä asennetaan panoraamapeilejä näkyvyyttä lisäämään.  Liikennevalojen tolppaan ylös asennetaan painonapilla toimivat huomiovalot, jotka syttyvät punaisiksi, kun itse liikennevalokin vaihtuu punaiseksi.

Yli 12 metrisiltä ajoneuvoilta vaaditaan nykyisen luvan lisäksi valmiiksi asennetut ajoneuvoon kiinnitettävät panoraamapeilit.

 Koulu lisää näkyvyyttään Mechelininkadulle uusimalla aidan somisteita.”

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto on valitettavien tapausten johdosta saanut runsaasti aloitteita kantakaupungin ja erityisesti Mechelininkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Aloitteiden runsauden vuoksi kaupunkisuunnitteluvirasto on koostanut Mechelininkadunturvallisuudesta erillisen muistion.

Muistiossa on todettu tehtäväksi seuraavat toimenpiteet Mechelininkadun turvallisuuden parantamiseksi:
liikennevalo-ohjausta muutetaan, kameravalvonnan lisäämistä selvitetään ja Mechelininkadun liikennesuunnitelman toteutukseen varaudutaan.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.10.2015 kehottanut kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään Mechelininkadun nopeusrajoituksen alentaminen määräaikaisesti 30:een km/h tai liikennesuunnitteluvirasto muilla keinoin alentamaan nopeuksia kadun remontin alkamiseen saakka, siten että samalla parannetaan valvontaa. Kaupunginhallitus myös pyysi selvittämään kaupungin mahdollisuudet säädellä kaupunkiin tulevien ajoneuvojen teknisiä ominaisuuksia esim. raskaan kaluston panoraamapeilien osalta. Näiden selvityksiä kiirehditään syksyn aikana.

Taivallahden koulun johtokunnan esitykset

Taivallahden koulun kohdalle Mechelininkadulle on asetettu nopeusrajoitus 40 km/h ja sen valvomiseksi on vuoden 2012 syksyllä asennettu kameravalvontalaitteisto. Kaupunkisuunnitteluviraston mittausten mukaan Mechelininkadulla etelään kulkevan ajoneuvovirran keskinopeus oli 32 km/h vuonna 2010 ja syksyn 2012 jälkeen keskinopeus oli laskenut 31 km/h:iin. Aamuajan (klo 0 – 6) vapaan liikennevirran keskinopeus on laskenut samana aikana merkittävästi 47 km/h:sta 38 km/h:iin. Etelänsuuntaisessa ajoneuvovirrassa ylinopeuksien (kaikki yli 40 km/h kulkeneet) osuus on koko vuorokautena 7 %. Aamuajan (0 – 6) vapaassa liikennevirrassa vastaava ylinopeuksien osuus on 32 %. Toisaalta aamulla yli 50 km/h ajaneiden osuus on kuitenkin vain 5 %. Kameravalvonnan tehokkuutta voidaan näillä perustein pitää varsin hyvänä. Kameravalvonnan lisäarvona on sen tuoma huomioarvo Taivallahden koulun kohdalle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii edistämään kuntien mahdollisuutta osallistua automaattiseen liikennevalvontaan. Siinäkin tilanteessa, että korvauksia koskevat kysymykset saataisiin valtion kanssa sovittua ja lakialoite etenisi, on kaupungissa useita kohteita, jotka tämänhetkisen ajonopeus- ja onnettomuustilanteensa vuoksi todennäköisesti olisivat Mechelininkatua kiireellisempiä kameravalvonnan toteutuskohteita, etenkin kun kadulla jo on yksi valvontakamera. Mechelininkadun nykyinen kameratolppa on mahdollista siirtää valvomaan pohjoisen suuntaan ajavien kaistoja, mutta siirto toiselle puolelle katua saattaa vähentää valvontakameran koulun kohdalle tuomaa vaikutusta etelän suuntaan vievillä kaistoilla ja lopputulos olisi todennäköisesti turvallisuusvaikutuksiltaan vähäinen.

Nopeusnäytön asentaminen Mechelininkadulle etelänsuuntaisille kaistoille ei ole perusteltua edellä todetun ajonopeuksien varsin myönteisen kehityksen näkökulmasta. Pääosa ajoneuvoista ajaa tälläkin hetkellä alle nopeusrajoituksen. Nopeusnäytön asentaminen olisi ajonopeuksien ja valvontakameran puuttumisen puolesta perustellumpaa pohjoisen suuntaisille kaistoille. Tällä hetkellä nopeusnäytöissä käytössä oleva teknologia ei kuitenkaan mahdollista kahden samansuuntaisen kaistan nopeuksien seuraamista. Kahden samansuuntaisen kaistan mittaamisessa syntyy nykylaitteilla tilanne, jossa näytön ohi ajava kuljettaja ei tiedä, kenen nopeutta hänelle näytetään. Nopeusnäytön tutka ei pysty myöskään erottelemaan kaistoja eli kahden näytön asentaminen ei ratkaise ongelmaa. Tällaisessa kohteessa nopeusnäytön herätevaikutus vähenee, kun viesti ei kohdistu suoraan ja näkyvästi kuljettajan omaan käytökseen.

Taivallahden koulun kohdalle on autoilijoiden huomion herättämiseksi asennettu molempiin suuntiin lapsivaroitusmerkit. Tärinäraitojen tai huomiovalojen asentamista ei kaupunkisuunnitteluvirastossa pidetä perusteltuna, koska ne kiinnittävät huomion joillekin suojateille ja voivat heikentää muiden suojateiden noudattamista. Taivallahden koulun kohdalla Mechelininkadulla on kaksi valo-ohjattua suojatietä, mikä nostaa koulun suojateiden näkyvyyttä selvästi verrattuna valo-ohjaamattomiin suojateihin. Paikalla koulupäivän alkamisaikaan tehdyn tarkkailun perusteella autoilijat noudattavat valo-ohjausta hyvin. Lisäksi Mechelininkadun liikennesuunnitelmassa on esitetty kadulle pyöräkaistat, joiden myötä muut ajokaistat kapenisivat, mikä osaltaan hillitsee ajonopeuksia.

Risteyksiin asennettavista peileistä saadut kokemukset eivät puolla peilien asentamista. Jotta peilistä olisi hyötyä, kuljettajan tulisi katsoa peilin suuntaan ja osata tulkita oikein siinä näkyvien hahmojen liikkeiden suunta. Risteystilanteessa kuljettaja yleensä kiinnittää katseensa kääntymissuuntaan tai siihen suuntaan, mistä olettaa ajoneuvojen lähestyvän. Lisäksi itselleen tuntemattomassa ympäristössä liikkuva kuljettaja ei todennäköisesti edes huomaa risteykseen asennettua peiliä, koska huomiokyky kiinnittyy muun liikenneympäristön havainnointiin (muut liikkujat, valo-ohjaus,liikennemerkit, tiemerkinnät).

Ajoneuvojen vaatimuksista vastaa Suomessa Liikenteenturvallisuusvirasto Trafi. Raskaan liikenteen peileihin (ml.panoraamapeilit) liittyvät tiukennetut EU-säännösten mukaiset vaatimukset ovat tulleet voimaan 26.1.2007. Vaatimusten mukaan laajakulmapeilit on oltava kaikissa raskaissa ajoneuvoissa, jotka on otettu käyttöön 1.1.2000 tai sen jälkeen. Vaatimukset koskevat siis valtaosaa nykyisin käytössä olevasta raskaan liikenteen kalustosta, koska yli 15 vuotta käytössä olleet raskaat ajoneuvot ovat jo pääosin tulleet käyttöikänsä päähän.

Kaupunkisuunnitteluvirasto arvostaa koulun ja alueen vanhempien omatoimista, alueen liikennekulttuuria parantavaa toimintaa, kuten koulun näkyvyyden lisäämistä.

Muut liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluviraston tehtävä on pitää omalta osaltaan huolta asukkaiden liikkumisen turvallisuudesta. Kaupungin liikenneturvallisuustyön ohjaamiseksi on kaupunkisuunnitteluviraston vetämänä laadittu Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma, jossa yhtenä painopisteenä on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen (erityisesti lapset ja ikäihmiset). Painopisteen alla on toimenpiteenä esitetty mm. suojateiden turvallisuuden selvittämistä ja parantamiskohteiden priorisointia. Suojateiden turvallisuuskartoitukset on käynnistetty kesällä 2015 pääkatujen suojateillä. Kartoituksessa on huomioitu mm. suojatien läheisyydessä olevat päiväkodit ja koulut sekä kerätty systemaattista tietoa suojateiden nykyisistä järjestelyistä ja niiden puutteista. Kartoituksen avulla pystytään jatkossa keskittämään toimenpiteet turvallisuuden kannalta kriittisimmille suojateille.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että tapahtuneen johdosta on syytä tehdä kantakaupungin koulujen osalta selvitys, jossa määritellään periaatteet, mitä toimenpiteitä näiden koulujen läheisyydessä toteutetaan. Selvityksessä tarkistetaan yhteistyössä koulujen kanssa oppilaiden käyttämät koulureitit, niiden riskipaikat ja toimenpiteiden soveltamisen periaatteet. Selvityksessä tarkastellaan mm. muuttuvien nopeusrajoitus- ja varoitusmerkkien käyttömahdollisuuksia koulujen lähialueiden erityistoimenpiteenä. Näin voidaan varmistaa resurssien sijoittaminen kiireellisimmin parannusta kaipaaviin kohteisiin ja kohdentamaan toimenpiteitä tasapuolisesti kantakaupungin eri kouluille. Selvitys tehdään vuoden 2016 aikana. Taivallahden koulun osalta nopeusrajoitusasiaa tutkitaan jo tämän syksyn aikana mahdollisena pilottikohteena.